Påverkan

Attention Gotland försöker att påverka politiker och sjukvård för att förbättra situationen för våra medlemmar. Om du har något du vill vi skall ta upp får du gärna höra av dig!

Vi har representanter i följande nämnder:
Socialnämnden
Yngve Lindell
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Yngve Lindell

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rosita Brolin
Ann-Christine Lindholm

Kultur och fritidsnämnden
Yngve Lindell

Region Gotlands Tillgänglighetsråd
Yngve Lindell

Samråd
Psykriatrin och Habiliteringen har regelbunda träffar för samråd. Deltagande på möten utses av styrelsen varje gång då ett möte är utlyst.

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

– Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

– Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

– NSPH har tio ordinarie medlemmar och två associerade medlemmar.

Här på Gotland nätverkar med olika organisationer för öka genomslagskraften att påverka vården för personer NPF diagnoser. Följande organisationer finns i ett löst nätverk på Gotland:
Attention Gotland
RSMH Gotland
Balans Gotland
Hjärnkoll
Frisk & Fri Gotland
Dyslexiförbundet Gotland
Asbergerförbundet Gotland

Priosatsningen har varit en viktig del av arbetet inom NSPH, både lokalt som nationellt.

PRIO står för ”Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa”. PRIO-satsningen (2012-2015) finansierades av Socialdepartementet. De prestationer som kommuner och landsting skulle klara för att få del av regeringens bidrag formulerades i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I december 2015 fattade Regeringen beslut om de kommande årens satsningar och om att ingå en ny överenskommelse med SKL.
Här samverkar NSPH:s organisationer med psykriatrin för att skapa bättre förutsättningar för vård